ច្រៀក

  • Ripper

    ច្រៀក

    ឧបករណ៍ច្រឹបគឺសមរម្យសម្រាប់ដីរឹងរលុងដីកកថ្មទន់ថ្មត្បាញនិងសម្ភារៈរឹងផ្សេងទៀតដែលងាយស្រួលសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៅពេលក្រោយ។ បច្ចុប្បន្នវាគឺជាផែនការសាងសង់ដែលមិនមានប្រសិទ្ធិភាពនិងងាយស្រួល។